Privacy statement

Verklaring gegevensbescherming en uitleg van het gebruik van Cookies

Hofland optiek BV neemt de bescherming van persoonlijke gegevens zeer serieus en houdt zich bij de verwerking van persoonlijke gegevens nauwgezet aan de regelge-ving hieromtrent in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG). Hieronder willen we u in het kader van de AVG informeren over wanneer en met welk doel per-soonlijke gegevens op onze internetpagina’s verwerkt worden.

1. Wat zijn persoonlijke gegevens?

Volgens Art. 4 lid 1 van de AVG valt onder persoonlijke gegevens alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘de betrokkene’); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Als u bij het gebruik van onze website gegevens over uw gezichtsscherpte of andere medische informatie invoert die noodzakelijk is voor de correctie van de gezichts-scherpte met een bril of contactlenzen, valt dit onder gezondheidsgegevens in de zin van artikel 4 lid 15 van de AVG. Dit zijn persoonlijke gegevens die een bijzondere bescherming genieten.

2. Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

Verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens op onze website is Hofland Optiek BV, St. Plecehlmusplein 13, 7571 EG, Oldenzaal in Nederland. U kunt onze functionaris gegevensbescherming bereiken via rob@hoflandoptiek.nl of via ons postadres, met de toevoeging ‘functionaris gegevensbescherming’.

3. Uw rechten

In het kader van de verwerking van uw persoonlijke gegevens heeft u de volgende rechten tegenover ons:

• Recht van inzage (Art. 15 AVG),
• Recht op rectificatie (Art. 16 AVG) en/of wissing volgens het ‘recht op verge-telheid’ (Art. 17 AVG),
• Recht op beperking van de verwerking (Art. 18 AVG),
• Recht van bezwaar tegen de verwerking (Art. 21 lid 1 AVG) en specifiek het recht van bezwaar tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing (Art. 21 lid 2 AVG),
• Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens (‘data-overdraagbaarheid’, Art. 20 lid 1 AVG).

Ook heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgege-vens.

Als u bij het gebruik van de website toestemming heeft verleend voor het verwerken van uw gegevens, kunt u deze toestemming altijd voor de toekomst weer intrekken.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens door ons wordt gebaseerd op een afweging van belangen, kunt u een bezwaar indienen tegen deze verwer-king (Art. 21 lid 1 AVG).

Dit is van toepassing bij gegevensverwerking die niet essentieel is voor de navolging van een afspraak of contract met u. Dit zullen wij altijd toelichten, zoals hier nader wordt beschreven. Als u een dergelijk bezwaar indient, zullen we u vragen om de reden waarom we uw persoonsgegevens niet mogen verwerken zoals we hebben gedaan. Indien uw bezwaar gegrond is, brengen we de situatie in kaart en zullen we de gegevensverwerking terugdraaien of aanpassen, of we zullen aan u uitleggen op welke dwingende gerechtvaardigde gronden we de verwerking toch doorvoeren.

Los daarvan kunt u altijd en zonder opgave van reden bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden en gege-vensanalyse (Art. 21 lid 2 AVG).

4. Verwerking van persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website

a) Protocol van het website-bezoek
Bij gebruik van de website van Hofland Optiek BV worden er op onze server bepaal-de gegevens automatisch opgeslagen, ten behoeve van de systeemadministratie, en voor statistische en veiligheidsdoeleinden. Bij dat laatste gaat het vooral om be-scherming tegen aanvallen op de IT-infrastructuur. Als het hierbij om persoonsgege-vens in de zin van Artikel 4 lid 1 AVG gaat, is deze verwerking gehouden aan de ver-eiste in Artikel 6 lid 1f AVG.

• IP-adres
• geopende pagina/naam van geopende bestand
• datum en tijdstip waarop geopend
• overgedragen gegevens
• melding of het openen/inzien gelukt is
• verwijzende pagina indien het openen/inzien via een externe link plaatsvond,
en de zoekterm indien het openen/inzien via een externe zoekmachine plaatsvond
• gebruikte browsersoftware bij het bezoek van de webpagina (taal, versie en confi-guratie)
• Informatie over het besturingssysteem van uw device en de gebruikte interface

De gegevens worden uitsluitend in geanonimiseerde vorm verzameld ter analyse van het algemene gebruikersgedrag. Door deze statistische analyses kunnen we de in-ternetpagina’s van Hofland Optiek BV gebruiksvriendelijker voor u maken en aan-passen aan uw behoeften. Er vindt geen andere toepassing plaats en de gegevens worden zeker niet verbonden met persoonsgegevens.
De hierboven genoemde protocollaire gegevens worden standaard gedurende 7 da-gen op onze servers opgeslagen en daarna gewist tenzij Fielmann wettelijk verplicht is gegevens langer te bewaren. In dat geval is de langduriger opslag gebaseerd op Art. 6 lid 1 zin 1c AVG.

b) Gebruik van cookies op onze websites

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine gegevensbestanden die op uw device worden opgeslagen en waarin bepaalde instellingen en gegevens staan ter uitwisseling met onze systemen of de systemen van onze dienstverleners bij het gebruik van uw webbrowser. Er zijn twee verschillende soorten cookies: zogeheten session-ID-cookies, die direct gewist worden als u uw browser afsluit, en permanent-cookies die voor langere tijd op uw systeem worden opgeslagen.

U kunt alle reeds opgeslagen cookies uit uw browserinstellingen verwijderen en de opslag van cookies in de toekomst deactiveren. We wijzen u erop dat bij deactive-ring van cookies wellicht niet alle functies van de websites gebruikt kunnen worden.

Op onze websites worden de volgende cookies gebruikt:

Hofland-cookies:
• Server-cookies
• State-save-cookies
• Longterm-cookies
• Geheugenlijst (State-save-cookie)
• Cookie-layer-accept (State-save-cookie)

Third-party-cookies:
• Chartbeat (Analyse)
• Mapp (Reclame, Analyse)
• Google Analytics (Analyse)
• DoubleClick (Reclame)
• Tradedesk (Reclame)
• Google (Reclame)
• Ligatus (Reclame)
• AppNexus (Reclame)
• crazyEgg (Analyse)

c) Webanalyse en gepersonaliseerde reclame
Om ons aanbod voortdurend te kunnen verbeteren en optimaliseren, en om geper-sonaliseerd reclame te kunnen maken op basis van uw interesses, maken we ge-bruik van de hieronder beschreven webtracking- en analysediensten van derden:

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Goog-le LL.C., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (‘Google’). Via de statistieken die hiermee worden gemaakt, kunnen we ons aanbod verbeteren en interessanter maken voor u als gebruiker. Verder gebruikt deze website Google Analytics voor een apparaatoverstijgende analyse van bezoekersstromen. Die wordt via een user-ID uitgevoerd. Als u een Google-gebruikersaccount heeft kunt u in de instellingen daarvan onder ‘Mijn gegevens’, ‘Persoonlijke gegevens’ de ‘apparaat-overstijgende analyse’ van uw gebruik deactiveren.

Rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Analytics is Art. 6 lid 1 zin 1f AVG. Het IP-adres dat ten behoeve van Google Analytics vanaf uw browser wordt overgedra-gen, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics is uitgebreid met de code ‘_anonymizeIp();’ om de anonieme overdracht van IP-adressen te waarborgen. Op die manier worden IP-adressen verkort doorgegeven en is de herleidbaarheid naar personen uitgesloten. Indien gegevens die via u worden verkregen naar een persoon verwijzen, wordt dit dus direct uitgesloten waarbij de identificeerbare gegevens worden gewist.

Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres overgedragen aan een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van de eigenaar van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, rapportages te maken over de activiteit op de website en andere diensten omtrent het website-gebruik en internetgebruik aan de website-eigenaar te verlenen. Bij de uitzonderingsgevallen waarin persoonlijke gegevens in de VS worden overgedragen houdt Google zich aan de EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Google Analytics maakt gebruik van cookies. De informatie die door een cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt standaard overgedra-gen naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. U kunt de opslag van cookies blokkeren door een instelling in uw browser-software; wij wijzen u er wel op dat u in sommige gevallen daardoor niet alle functies van deze website volledig kunt benutten. U kunt bovendien de overdracht van door cookies geregistreerde gege-vens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google en de ver-werking van die gegevens door Google verhinderen door de browser-plugin achter de volgende link te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Verder kunt u het gebruik van Google Analytics ook verhinderen door op de volgende link te klikken: Google Analytics deactiveren (Google Analytics Optout gelukt). Daar-mee wordt een zogeheten optout-cookie op uw apparaat opgeslagen dat verhindert dat Google Analytics persoonlijke gegevens verwerkt. Denkt u eraan dat wanneer u alle cookies tegelijk van uw device verwijdert, ook deze optout-cookies worden ver-wijderd en u deze dus opnieuw moet instellen als u daarna deze gegevensoverdracht wilt blijven verhinderen. Optout-cookies worden per browser en per computer/device ingesteld. U moet ze dus in elke browser, computer of ander device afzonderlijk acti-veren.

Doubleclick by Google

Deze website maakt gebruik van de online-marketingtool DoubleClick by Google (‘DoubleClick’). DoubleClick gebruikt cookies om advertenties te selecteren die op de gebruiker zijn toegespitst, rapportages over reclame-performance te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker meerdere keren dezelfde advertentie ziet. Via een cookie-ID houdt Google bij welke advertenties in welke browser getoond zijn om zo te kunnen voorkomen dat ze steeds opnieuw worden getoond. Bovendien kan DoubleClick met behulp van cookie-ID’s zogeheten conversies registreren die be-trekking hebben op reclameboodschappen. Dat is bijvoorbeeld het geval als een ge-bruiker een DoubleClick-advertentie ziet en later met dezelfde browser de website van de reclamant bezoekt en daar iets koopt. Volgens Google slaan DoubleClick-cookies geen persoonlijke gegevens op.

Door de gebruikte marketingtools maakt uw browser een directe verbinding met de server van Google. Door het gebruik van DoubleClick ontvangt Google de informatie dat u een bepaald onderdeel van onze internetsite heeft bezocht of een advertentie van ons heeft aangeklikt. Indien u een account bij een Google-dienst heeft kan Google uw bezoek ook aan uw account koppelen. Zelfs als u niet bij Google geregi-streerd bent of niet ingelogd bent bestaat wel de mogelijkheid dat Google uw IP-adres achterhaalt en opslaat.

U kunt deze trackingsprocessen op verschillende manieren verhinderen:

a) door bepaalde instellingen in uw browser-software, met name onderdrukking van third-party-cookies zodat u geen advertenties van derden meer te zien krijgt;
b) door deactivering van cookies voor conversion-tracking, waarbij u uw browser zo instelt dat cookies van het domein ‘www.googleadservices.com’ worden ge-blokkeerd, https://www.google.de/settings/ads, al wordt deze instelling gewist als u alle cookies wist;
c) door deactivering van de op bezoekersvoorkeuren gebaseerde advertenties door aanbieders die meedoen met het zelfreguleringsinitiatief ‘About Ads’, via de link http://www.aboutads.info/choices, al wordt deze instelling gewist als u alle cookies wist;
d) door permanente deactivering in uw browsers Firefox, Internet Explorer of Google Chrome via de link http://www.google.com/settings/ads/plugin. Wij wijzen u er op dat u in sommige gevallen daardoor niet alle functies van onze websites vol-ledig kunt benutten.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens vormt een belangenafweging waaruit voortvloeit dat de hierboven beschreven verwerking van uw persoonlijke ge-gevens geen zwaarder wegende tegengestelde belangen van u schendt (Art. 6 lid 1 zin 1f AVG). Meer informatie over DoubleClick by Google vindt u op https://www.google.de/doubleclick, en over bescherming persoonsgegevens door Google in het algemeen: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Ook kunt u de website van het Network Advertising Initiative (NAI) bezoeken via http://www.networkadvertising.org.

Google Remarketing

Deze website maakt gebruik van de remarketing-functie van Google. Dit is een func-tie waarmee Google advertenties uit het eigen adverteerdersnetwerk toont aan be-zoekers van de website, gebaseerd op de voorkeuren van de bezoeker. Hierbij wor-den cookies ingezet om een bezoeker te herkennen wanneer deze een website uit het adverteerdersnetwerk van Google opent. Op deze pagina kunnen dan adverten-ties getoond worden die specifiek over inhoud gaan die de bezoeker eerder heeft geopend op een andere website die gebruikmaakt van de remarketing-functie van Google. Google geeft aan dat ze hierbij geen gebruik maken van persoonlijke gege-vens. Rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens vormt een belangenaf-weging waaruit voortvloeit dat de hierboven beschreven verwerking van uw persoon-lijke gegevens geen zwaarder wegende tegengestelde belangen van u schendt (Art. 6 lid 1 zin 1f AVG).

Mocht u desondanks geen prijs stellen op de remarketing-functie van Google dan kunt u deze definitief deactiveren door de betreffende instellingen on-der https://adssettings.google.com/ aan te zetten. Een andere mogelijkheid is dat u de inzet van cookies voor reclame op basis van bezoekersvoorkeuren binnen adver-teerdersnetwerken deactiveert door de aanwijzingen on-der http://optout.networkadvertising.org te volgen. Meer informatie over Google Re-marketing en de verklaring gegevensbescherming van Google kunt u vinden onder https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Integratie overige diensten en inhoud van derden

Op een aantal pagina’s van deze webshop wordt inhoud geïntegreerd. Om gebruik te maken van het online-aanbod van derden is het altijd nodig dat de aanbieder van die inhoud het IP-adres van de gebruiker ziet. Zonder het IP-adres kan immers de in-houd niet naar de browser van de betreffende gebruiker worden verzonden. Voor de presentatie van deze inhoud is dus het IP-adres nodig. Wij doen er alles aan om al-leen inhoud te gebruiken waarvan de aanbieder het IP-adres enkel voor het aanleve-ren van de inhoud gebruikt. We hebben er echter geen invloed op als een third-party aanbieder het IP-adres bijvoorbeeld ook opslaat voor statistische doeleinden. Als dit bij ons bekend is, brengen we de gebruiker ervan op de hoogte.

Google Maps

Op onze website maken we gebruik van het aanbod van Google Maps. Daardoor kunnen we u direct op onze website interactieve kaarten tonen en kunt u gebruik maken van deze handige kaartfunctie. Door uw bezoek aan onze website ontvangt Google de informatie dat u de betreffende pagina op onze website heeft bezocht. Daartoe worden de gegevens zoals onder nummer 3 vermeld overgedragen. Dit ge-beurt ongeacht of u al dan niet een gebruikersaccount van Google heeft en of u zich hiermee aanmeldt of niet. Als u bij Google bent ingelogd worden uw gegevens direct aan uw account toegevoegd. Als u die koppeling met uw profiel in Google niet wilt, moet u zich bij Google afmelden voordat u de knop activeert. Google slaat uw gege-vens op als gebruikersprofiel en gebruikt ze voor reclamedoeleinden, marktonder-zoek en/of voorkeurgeoriënteerde inrichting van hun website. Deze analyse dient vooral (zelfs bij niet-ingelogde gebruikers) voor het genereren van voorkeursgeoriën-teerde reclame en om andere gebruikers in het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website.

U heeft het recht bezwaar te maken tegen deze vorming van gebruikersprofielen. Dit kunt u bij Google doen. Meer informatie over het doel en de omvang van de verza-meling en verwerking van gegevens door Google, uw rechten hieromtrent en de mo-gelijkheid om instellingen te wijzigen om uw privacy te beheren vindt u onder: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vimeo

Op een aantal pagina’s van deze website worden video’s gebruikt van het platform Vimeo, een service van Vimeo, Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. Hun informatie over gegevensbescherming is hier te vinden: https://vimeo.com/privacy.

5. Verwerking van persoonlijke gegevens bij contactaanvragen via de website

Als u persoonlijke gegevens invoert in een van onze contactformulieren, worden de-ze altijd op onze website verwerkt. Deze gegevens worden samen met de inhoud van uw contactaanvraag doorgestuurd naar het betreffende aanspreekpunt bij Hof-land Optiek. Daar worden uw gegevens uitsluitend gebruikt om uw aanvraag te ver-werken voor het hieronder nader beschreven doel.

Deze verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt in het kader van de navolging van een afspraak met u of het nemen van maatregelen naar aanleiding van een aan-vraag (Art. 6 lid 1 zin 1b AVG). Verder worden de gegevens niet meer verwerkt. Ten-zij daarna anders wordt afgesproken worden uw gegevens alleen opgeslagen totdat het betreffende doel is bereikt.

6. Nieuwsbrief

Op onze website kunt u zich aanmelden om regelmatig e-mail over aanbiedingen en/of informatie voor investeerders te ontvangen (‘Nieuwsbrief’). De aanmelding voor onze Nieuwsbrief met aanbiedingen gebeurt via een zogeheten dubbele opt-in, waarbij u na aanmelding direct een e-mail ontvangt met een link om de aanmelding te bevestigen. Deze bevestiging is noodzakelijk zodat niemand anders uw e-mailadres voor nieuwsbrieven kan aanmelden.

Aanmeldingen voor de nieuwsbrief worden door Hofland Optiek volgens een protocol behandeld zodat we zo nodig kunnen aantonen dat we ons aan de regelgeving hou-den. Onderdeel daarvan is dat we het tijdstip van aanmelding en bevestiging opslaan evenals het IP-adres. Met het aanvragen van de nieuwsbrief stemt u in met de ont-vangst daarvan (§ 7 par 2 nr. 3, en par 3 UWG) en met de hierboven beschreven verwerking van uw persoonsgegevens (Art. 6 lid 1 zin 1a AVG). U kunt uw inschrij-ving voor onze nieuwsbrief te allen tijde beëindigen. Daarmee trekt u met directe in-gang uw toestemming voor de toekomst in.

7. Worden uw gegevens aan derden doorgegeven?

Uw persoonlijke gegevens worden standaard niet aan derden doorgegeven. Bij uit-zondering is er sprake van een overdracht van persoonsgegevens binnen Hofland, als dit nodig is voor het beantwoorden van een vraag van u of voor het beoordelen van een sollicitatie.

Verder kan het op grond van de UAVG of eventuele andere wetgeving verplicht zijn persoonsgegevens over te dragen aan een autoriteit (Art. 6 lid 1 zin 1c AVG).

8. Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Hofland Optiek beschermt uw gegevens door technische en organisatorische maat-regelen tegen onrechtmatige toegang of verlies. Onze veiligheidsmaatregelen wor-den voortdurend verbeterd op basis van technologische ontwikkelingen.

9. Heeft u nog vragen?

Indien u nog vragen heeft over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u zich wenden tot onze functionaris gegevensbescherming:

Hofland Optiek BV
– Bescherming persoongegevens –
St. Plechelmusplein 13
7571 EG Oldenzaal
Nederland

rob@hoflandoptiek.nl